Francoščina za prevajalce II

Francoščina za prevajalce II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mezeg Adriana, lekt. mag. Bobnar Miranda, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Francoska slovnica 2:
Študentje se bolj podrobno seznanijo z glagolsko besedno zvezo. Predmet se osredotoca na osnovne koncepte, ki se navezujejo na glagolsko besedno zvezo, kot npr. naklon, cas, vid ter na porocani govor, pogojne strukture in naklonske glagole, ter njihovo pomensko vrednost v besedilu.
Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Študentje primerjajo slovnicne kategorije v francošcini in slovenšcini in se ukvarjajo s problematiko nacina prevoda izbranih slovnicnih elementov v slovenšcino. Predavanja dopolnjujejo vaje, kjer študentje utrjujejo pridobljeno znanje na prakticnih primerih.

JEREB, Elza (2009): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 245275904
RIEGEL, PELLAT, RIOUL (2009): Grammaire méthodique du français, Pariz: PUF. COBISS.SI-ID – 107620355
SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, MEZEG, Adriana (2018): La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français, 2., posodobljena izdaja, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 239 str., ISBN 978-961-237-382-5. COBISS.SI-ID - 296398336
TOPORIŠIČ, Jože (2000): Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja. COBISS.SI-ID - 44990977
FERBEŽAR, Ina et al. (2004): Sporazumevalni prag za slovenski jezik, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. COBISS.SI-ID - 214196224