Francoščina za prevajalce IV

Francoščina za prevajalce IV

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Dobnik Nadja, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Francoska slovnica 4:
Predmet je sestavljen iz dveh podpredmetov:
a) Francoska slovnica 4 – predavanja
b) Francoske slovnične vaje
Študentje se seznanijo s tistimi besednimi vrstami, ki v okviru predmetov Francoski jezik I, II in III še niso bile obravnavane (zaimki, prislovi, predlogi, vezniki, medmeti) ter s strukturo predložne zveze. Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in rabo, funkcijo ter primerjavo s slovenskim jezikom, s čimer študente spodbujamo k razvijanju ustreznih prevodnih strategij.
Študentje primerjajo slovnične kategorije v francoščini s slovenskimi in se ukvarjajo s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino.
Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur.

JEREB, Elza (1995): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba.
RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français, Paris: PUF.
SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor (2011): La morphosyntaxe non-verbale, Ljubljana:
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 239 str., ISBN 978-961-237-382-5.
TOPORIŠIC, Jože (2000): Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.
FERBEŽAR, Ina et al. (2004): Sporazumevalni prag za slovenski jezik, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.