Grška metrika

Grška metrika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej, prof. dr. Kavčič Jerneja

Predmet se deli na dva vsebinska sklopa:
1. V splošnem teoretičnem uvodu so predstavljeni tipi verznih sistemov, značilnosti kvantitativnega in kvalitativnega verznega sistema ter glasoslovne predpostavke, ki pogojujejo nastanek obeh. Predstavljen je zgodovinski razvoj kvantitativnega verznega sistema pri Grkih in nastanek akcentuacijskega verznega sistema.
2. V drugem delu so predstavljene posamezne verzne oblike od epskih do lirskih pesniških oblik. Obravnavane so njihove splošne zakonitosti in načini izvedbe, poudarek je na reprodukciji ritma posameznih verzov v obliki metričnega branja.

Obvezna / Obligatory:
Gantar, K. Grške lirične oblike in metrični obrazci. Ljubljana 1979, str. 1-104. COBISS.SI-ID – 11193857
West, M. Introduction to Greek Metre. Oxford 1987 (novogrški prevod 2004), str. 1-102

Dodatna / Additional:
Koster, W.J.W. Traité de métrique grecque suivis d' un précis de métrique latine. Leyden 1953, str. 33-71.
Ocvirk, A. Evropski verzni sistemi in slovenski verz. Ljubljana 1980, str. 9-43.
Raven, D.S. Greek metre. An introduction. London 19682, str. 1-127.
West, M.L. Greek metre. Oxford 1982, str. 1-208.