Grška zgodovina

Grška zgodovina

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cedilnik Alenka

Pregledno poznavanje grške zgodovine od začetkov do konca helenistične dobe. Uvodni predstavitvi razvoja raziskav stare Grčije, študijskih pripomočkov in virov za grško zgodovino sledijo štiri obdobja grške zgodovine: (1) predhomerska Grčija, (2) arhaična doba, (3) klasična doba in (4) helenistična doba. Zadnji del predavanj se nanaša na elemente grške navzočnosti na današnjem slovenskem ozemlju in v njegovem sosedstvu (mitologija, geografski opisi, toponomastika in materialni ostanki). Med področji, ki so bolj podrobno predstavljena, izstopajo naslednje: atenska družbena ureditev, zlasti vprašanje atenske demokracije; grški vpliv na ljudstva na območju mediteranskega prostora in njegovega evropskega zaledja. Pri predstavitvi klasične dobe in zatona grškega sveta v helenistični dobi so izpostavljene podobnosti in razlike med grškim svetom in sočasnim oziroma kasnejšim razvojem rimske države. Izbor virov je dostopen deloma v slovenskem jeziku, skoraj v celoti pa v velikih svetovnih in evropskih jezikih.

- R. Bratož, Grška zgodovina, Ljubljana 2010 (3., dopolnjena izdaja), 316 str.
- Oto Luthar (s sodelavci), Zgodovina historične misli. Od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, 2006, str. 17–133.
- A. Sovre, Stari Grki, Ljubljana 2002 (2. izd.), 557 str.
- B. Zlobec, Poročila antičnih geografov o severnem Jadranu. Od Hekataja do Plinija Starejšega, Zgodovinski časopis 53, 1999, str. 11-32.
- M. Dillon, L. Garland, Ancient Greece. Social and Historical Documents from Archaic Times to the Death of Socrates (c. 800-399), London, New York 2000 (2. izdaja).
- W. Schuller, Griechische Geschichte, München, Wien 1982 (2. izd. ali katera od poznejših izdaj).
- I. Weiler, Griechische Geschichte, Darmstadt 1988 (2. izd. ali katera od kasnejših izdaj).
- H.-J. Gehrke, Geschichte des Hellenismus, München 1990 (ali katera od poznejših izdaj).