Arheologija kovinskih obdobij 2

Arheologija kovinskih obdobij 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Črešnar Matija

Železna doba: problematika zgodnjega železarstva in njegova razširitev v Evropi. Zgodovina raziskav. Kronološki sistemi za halštatsko in latensko obdobje. Kulturni fenomeni – pogrebni običaji, poselitvena in naselbinska problematika, gospodarstvo, družbena razslojenost, umetnost in religija. Pregled glavnih kultur. Seznanjanje z modernimi raziskovalnimi smermi ter aktualnimi vprašanji arheološke vede.

Von Schnurbein, S.(ed.) 2009. Atlas der Vorgeschichte. Europa von den ersten Menschen bis Christi Geburt. Stuttgart: Theiss, 150-225. COBISS.SI-ID - 38953314
Praistorija jugoslovenskih zemalja V: Željezno doba, Sarajevo, 1986. 1006 str. COBISS.SI-ID - 209165
Gabrovec, S. 1999: 50 let arheologije starejše železne dobe v Sloveniji. - Arheološki vestnik 50, 175-188. COBISS.SI-ID – 6431490
Božič, D. 1999. Raziskovanje latenske dobe na Slovenskem po letu 1964. – Arheološki vestnik 50, 206-213. COBISS.SI-ID – 6431490
Dular, J., S. Tecco Hvala, 2007, South-eastern Slovenia in the early Iron Age : settlement, economy, society = Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi: poselitev, gospodarstvo, družba. - Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 12. COBISS.SI-ID - 232487424
Gabrovec, S. in Teržan, B. 2010, Stična II/2. Gomile starejše železne dobe. Razprave. = Grabhügel aus der älteren Eisenzeit. Studien. – Katalogi in monografije 38, Ljubljana: Narodni muzej, 2008 (2010), 344 str., ilustr. COBISS.SI-ID - 249719296

OPOMBA:
Navedena besedila so sintetična (pregledna) dela in obravnavajo isto tematiko, zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine oz. predloge učitelja.