Fenomenologija 1

Fenomenologija 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Lozar Mrevlje Janko

Predstavitev zgodnjega in poznega Husserla (1859-1938) kot očeta fenomenologije. Premik v fenomenologiji, ki ga izvede Martin Heidegger (1889-1976).
Razlaga kartezijanske paradigme, navezava na problem znanosti in umnosti in fenomenologija časovnosti. Razrešitev dualizma v transcendentalni fenomenologiji. Problem absolutnosti čistega ega kot transcendentalnega residuuma, Intersubjektivnost, ontologija življenjskega sveta in ontološka kriza znanosti.
Preizpraševanje metafizičnih predpostavk Husserlovega filozofskega zastavka, v navezavi na najsilovitejša kritika metafizike Nietzscheja in Heideggra. Drugačen zasnutek zgodovine filozofije.

TEMELJNA LITERATURA/BASIC READINGS:
Husserl, E., Kartezijanske meditacije, Mladinska knjiga, Ljubljana 1975.
Husserl, E., Kriza evropskih znanosti, Slovenska matica, Ljubljana 2005.
Husserl, E., Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, Martinus Nijhoff, Haag 1966.
Heidegger, M., Bit in čas, Slovenska matica, Ljubljana, 1997.
Lozar, M. J., Uvod v fenomenologijo: veliki prelom, ZIFF, Ljubljana 2018