Filozofija narave

Filozofija narave

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Malec Maja

• Narava pri predsokratikih: phýsis, kozmos in etos;
• Platonova filozofija narave v Timaju;
• Aristotelova Fizika in razprava O nebu;
• od geocentrizma k heliocentrizmu (od Ptolemaja do Kopernika);
• mislec neskončnosti Giordano Bruno;
• Spinozov panteizem: Deus sive natura;
• matematika, izkustvo in metafizika v novoveški filozofiji narave (Descartes, Leibniz, Kant, Schelling … );
• fenomenološka in analitična pojmovanja narave v 20. stol.;
• pomen sodobne znanosti za filozofijo narave (relativnostne teorije, kvantne fizike, raziskav na področju biologije, genetike idr.).

Aristotel. 2004. Fizika: knjige 1, 2, 3, 4 (izbor). Prevedel Valentin Kalan. Ljubljana: Slovenska matica. COBISS.SI-ID - 213671168
Bruno, Giordano. 2004. Kozmološki dialogi (izbor). Ljubljana: Slovenska matica. COBISS.SI-ID - 216421888
Einstein, Albert. 2014. O posebni in splošni teoriji relativnosti (Splošno razumljiv prikaz). V Albert Einstein, Françoise Balibar, Teorija relativnosti, 7–72. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. COBISS.SI-ID - 275640576
Koyré, Alexandre. 1988. Od sklenjenega sveta do neskončnega univerzuma (izbor). Ljubljana: Studia humanitatis. COBISS.SI-ID - 1901058
Newton, Isaac. 2020. »Matematični principi filozofije narave: kratek izbor«. Filozofski vestnik, 41 (3): 7–79. Predvsem »Sholija o času in prostoru« (str. 44–55), »Pravila filozofiranja« (str. 69–71) in »Splošna sholija« (str. 75–79). COBISS.SI-ID - 57274371 ali https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/9872/9065
Platon. 2009. Timaj. V Zbrana dela IV, prevedel Gorazd Kocjančič, str. 1253–1311. Ljubljana: KUD Logos. COBISS.SI-ID - 248037376