Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje

Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, izr. prof. dr. Lampič Barbara

- Vsebina predmeta predstavlja nadgradnjo teoretsko-metodoloških znanj in je predvsem usmerjena v aplikacijo – proučevanje dejanskih razmer, reševanje praktičnih primerov s področja priprav planov in posegov v okolje in naravo, presoj vplivov posameznih dejavnosti na okolje in drugih raziskav s področja varstva okolja in načrtovanja posegov v prostor.
- Metodologija in vsebina proučevanja pritiskov in učinkov različnih dejavnosti; prometa in drugih infrastrukturnih posegov, turizma, kmetijske dejavnosti, poselitve idr.
- Uporaba različnih naborov okoljskih kazalcev pri vrednotenju stanja okolja, oceni pritiskov na okolje idr.
- Poznavanje ustrezne zakonodaje in strateških dokumentov (politik), ki so v povezavi s stanjem okolja in z varstvom okolja.
- Aktivno sodelovanje v raziskovalnem projektu na področju varstva okolja.
- Načrtovanje projekta,vloga posameznika, zasnova in vsebina končnega poročila, način in vsebina poročanja, predstavitev projektnih rezultatov idr.

• A companion to environmental geography. 2009. Castree, N. in sod. (eds.). Chichester, Wiley-Blackwell, 588 str. COBISS.SI-ID – 40726882
• Environmental Impact Assessment Review (izbrani članki iz revije). https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-impact-assessment-r…
• Flowerdew, R., Martin, D., 2005. Methods in human geography. A guide for students doing research projects. Harlow, Pwarson Education, 366. COBISS.SI-ID – 32077410
• Pokrajinsko ranljiva območja v Sloveniji. 2000. Špes, M. (ur.). Geographica Slovenica, 33, 1. Ljubljana. Inštitut za geografijo, 246 str. COBISS.SI-ID – 104621
• Špes, M., Cigale, D., Lampič, B., Natek, K., Plut, D., Smrekar, A., 2002. Študija ranljivosti okolja (metodologija in aplikacija). Ljubljana, ZRC, 150 str. COBISS.SI-ID – 123246336
• Schatz, E. M. in sod., 2021. Land take in environmental assessments. Recent advances and persistingg hallenges in selected EU countries. Land Use Policy 111. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837721004531
• do Rosário Partidário, M., 2012. Strategic Environmental Assessment Better Practice Guide - methodological guidance for strategic thinking in SEA. https://www.iaia.org/pdf/special-publications/SEA%20Guidance%20Portugal…

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.