Kontrastivna analiza slovenskega in angleškega jezika

Kontrastivna analiza slovenskega in angleškega jezika

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Sicherl Eva

Vsebina

Osnove protistavnega jezikoslovja: medjezikovni vpliv/odnosi; pozitivni in negativni transfer; primerljivost med jeziki. Oris sodobnega razvoja kontrastivnega jezikoslovja: »močna« verzija kontrastive (PREDVIDEVANJE težav pri učenju J2) in njena »šibka« verzija (OPAZOVANJE težav, tj. analiza napak tujejezičnih govorcev). Problematika t.im. vmesnega jezika. Današnje téme: zlasti kontrastivna retorika in pragmatika; retorična zgradba besedil; besedilna raven. Uporaba korpusov. Protistavnost v praksi – izbrana poglavja: pisne konvencije; terminologije; divergentna polisemija, vrzeli v leksiki; slogovna, konotativna in vezljivostna ustreznost; konceptualizacija; kulturološko specifično besedje; glagolski vid, predlogi, prilastkovno rabljeni samostalniki v angleščini, deležniški stavki.