Korpusno lingvistična analiza

Korpusno lingvistična analiza

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Polajnar Lenarčič Janja

Vsebina

- Koncepti in metodologije korpusnega jezikoslovja: korpusne metode kvantitativnega (pogostnostni izračun, analiza rabe, konkordance, kookurenca, kohezijska razmerja, word-sketch) in kvalitativnega (pragmastilistična, besediloslovna analiza) ter sinhronega in diahronega pridobivanja podatkov iz obsežnih elektronskih korpusov sodobnega nemškega jezika.
- Raziskovanje jezikovne rabe in njenih sprememb na osnovi frekvenčne pojavnosti različnih jezikovnih enot ter nakazovanje možnosti njihove aplikativnosti v raziskovalne, leksikografke ter didaktične namene.