Kvalitativno psihološko raziskovanje

Kvalitativno psihološko raziskovanje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Podlesek Anja

Predstavitev kvalitativnega raziskovanja: značilnosti kvalitativnega raziskovanja, kritika pozitivističnega pristopa k raziskovanju v psihologiji, primerjava s kvantitativnim raziskovanjem, zanesljivost, veljavnost, problemi in etični vidiki kvalitativnega raziskovanja.

Potek kvalitativnega raziskovanja:
a) Izbor problema, teorija v kvalitativnem raziskovanju, izbor metodologije, izbor enot raziskovanja
b) Metode zbiranja kvalitativnih podatkov: vprašalniki in intervjuji; anketno raziskovanje; fokus skupine; opazovanje (direktno opazovanje, opazovanje z udeležbo); dnevniške tehnike; študij zgodovinskih virov; projekcijske tehnike; zapisovanje podatkov in transkripcija
c) Analiza podatkov: zgodnji koraki v analizi, vinjete, povzemanje; analiza vsebine; analiza diskurza; prikaz rezultatov; pridobivanje povratne informacije
c) Zaključevanje, dokumentiranje in poročanje o kvalitativni raziskavi

- Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo. (izbrana poglavja, odvisna od izbora seminarske teme / the choice of chapters depends on the chosen seminar theme)
- Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research: A Practical Handbook (2. izd.). London: Sage. (416 str.)

Internetni viri:
https://www.youtube.com/user/GrahamRGibbs (izbrani filmi na temo: Grounded theory, Social research methods and design)