Latinščina, intenzivni tečaj II

Latinščina, intenzivni tečaj II

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Inkret Andreja, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Vsebina

Sintaksa: odvisniki druge stopnje (odvisna pogojna perioda); accusativus in nominativus cum infinitivo, participium coniunctum, ablativus absolutus, gerundij in gerundivni sklad; relativna zveza, relativni sklop; odvisni govor.

Prevajanje:
- tvorjenje daljših sestavljenih povedi in prevajanje krajših besedil v latinščino ob uporabi zahtevnejših tujejezičnih slovarjev;
- branje in slovenjenje krajših izvirnih latinskih besedil.