Opisna slovnica nove grščine III

Opisna slovnica nove grščine III

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Tsiami Konstantina, prof. dr. Kavčič Jerneja

Opisna slovnica nove grščine III predstavlja nadaljevanje predmeta Opisna slovnica nove grščine II. Predmet je sestavljen iz vaj in predavanj (oboje v novogrškem jeziku).

Predavanja obravnavajo:
- izbrana poglavja novogrške opisne slovnice: novogrški glagolski vid; prehodnost in neprehodnosti; raba arhaičnih sklanjatvenih in spregatvenih vzorcev v novogrškem knjižnem jeziku.

Vaje so namenjene:
- poglabljanju poznavanja novogrškega besedišča in frazeologije
- nadgrajevanju sposobnosti ustnega in pisnega sporazumevanja v novogrškem knjižnem jeziku

V okviru individualnega dela se obravnavajo izbrana leposlovna in neleposlovna besedila, napisana v sodobnem grškem jeziku.

Arvanitakis, K., Arvanitakis F. Επικοινωνήστε ελληνικά ΙΙΙ. Αθήνα 2004 (učbenik in zgoščenka). COBISS.SI-ID - 28211810

Babiniotis, G. Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Αθήνα 20022. COBISS.SI-ID - 13613410

Holton, D. et al. Greek, An Essential Grammar of the Modern Language. London and New York 2004. COBISS.SI-ID – 29808994

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο νεοελληνικών σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 20012; na voljo tudi na spletnem naslovu: www.komvos.edu.

Panagopoulou, Ks. E., Hatzipanagiotidi, A. Ελληνικά για προχωρημένους. Θεσσαλονίκη 1997. COBISS.SI-ID - 165710851

Tegopoulos et. al., Ελληνικό λεξικό. Αθήνα 1993. COBISS.SI-ID - 19548002

Priporočena literatura

Antonopoulou, N. et al. Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Επίπεδο Γ. Θεσσαλονίκη 2000 (učbenik in kaseta).

Theofanopoulou – Kontou, D. Θέματα νεοελληνικής σύνταξης. Αθήνα 1998.

Izbor iz novogrških leposlovnih in neleposlovnih del (seznam besedil se določi za vsako študijsko leto posebej).