Preddiplomski seminar iz regionalne etnologije, antropologije in folkloristike

Preddiplomski seminar iz regionalne etnologije, antropologije in folkloristike

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bartulović Alenka, prof. dr. Simonič Peter

Študent ali študentka ob vpisu v tretji letnik izbere preddiplomski seminar, v okviru katerega bo pripravil oz. pripravila vse potrebno za uspešno pisanje in zagovor diplomskega dela. V prvem semestru v dogovoru s predvidenim mentorjem ali mentorico pripravi dispozicijo diplomskega dela, v drugem semestru jo predstavi in prediskutira ter po potrebi dopolni v okviru preddiplomskega seminarja.
Preddiplomski seminar poteka v obliki neposredne večstranske izmenjave znanj in informacij med udeleženci in voditelji seminarja (diskusije prebranega gradiva, iskanje virov in literature, metodološki napotki, veščine ustnega predstavljanja znanja).
Seminar obsega naslednja doslej uveljavljena področja v študijskem programu etnologije in kulturne antropologije: etnologijo Slovenije, etnologijo Evrope in etnologijo zunajevropskih dežel (Afrike, Azije, Amerik ter Oceanije in Avstralije), folkloristiko. Študenti in študentke spoznavajo raziskave na izbrane teme v zvezi s specifičnimi regijami (še posebej Slovenijo, vzhodno in jugovzhodno Evropo oziroma slovanskimi deželami, Balkanom, različnimi območij in kulturami Azije, Latinske Amerike, (severne) Afrike) in se seznanjajo z raziskavami s področja pripovedne folklore. V ospredju je seznanjanje s ključnimi etnološkimi in antropološkimi deli o določeni regiji ter raziskovanjem sodobnih fenomenov, ki jo zaznamujejo (denimo neokolonializem, mobilnost, migracije, nomadizem, razvojni programi, konstrukcije Balkana kot Drugega). Študentje in študentke tudi spoznavajo raznolikost praks, pojmovanj in oblik posameznih fenomenov (denimo sorodstva, družine, poroke in dedovanjskih sistemov) ter se hkrati seznanjajo z osnovnimi konceptualnimi orodji za njihovo analizo. Pridobivajo znanje o različnih vrstah in rabah etnoloških virov, ki so nastajali v bolj ali manj oddaljeni preteklosti ali pa nastajajo danes, in različnih regionalnih specifikah kulture in načinov življenja.

Navaro-Yashin Yael: The Make-Believe Space: Affective Geography in a Postwar Polity. Durham in London: Duke University Press, 2012. COBISS.SI-ID – 88043523

Seznam literature pripravijo izvajalci seminarja vsako leto posebej, in to za vsakega študent in študentko posebej – glede na njihovo izbrano temo diplomskega dela.