Uvod v ikonografijo

Uvod v ikonografijo

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Germ Martin

Uvodoma je podan oris zgodovinskega razvoja ikonografije in njenega mesta v sodobni umetnostni zgodovini, osrednji del pa je posvečen nazorni opredelitvi njenih metod in ciljev ter vloge, ki ji pripada v analizi spomenikov likovne umetnosti. Predmet obsega pregled ikonografskih kategorij in klasifikacij, od obče delitve na sakralno in profano ikonografijo, do kulturnozgodovinsko pogojenih delitev kot na primer ikonografija razdobij umetnosti klasične antike, ikonografija krščanskega srednjega veka, baročna ikonografija itd. Predavanja vsebujejo pregled strokovne terminologije, razvrstitev motivnih zvrsti t. i. “neposredno spoznavnih motivov" in naznačitev najpomembnejših motivov evropske likovne umetnosti.
Osnovne vsebine so nadgrajene s predstavitvijo temeljnih principov ikonološke analize, pri čemer je poudarek na njihovi interdisciplinarnosti, sledi pregled motivov iz grško-rimske mitologije v evropski likovni umetnosti ter predstavitev ključnih vsebin krščanske ikonografije s poudarkom na razvoju motivov skozi stoletja, vključeno je tudi opozorilo na posebne vsebine (ikonografija geste, svetlobe, rastlin, živali, števil in barv).

- Tine GERM, Uvod v Ikonografijo, Ljubljana 2021, COBISS.SI-ID – 77315075
- Erwin PANOFSKY, Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, New York 1939, COBISS.SI-ID – 512121662
- Erwin PANOFSKY, Iconography and Iconology, Meaning in the Visual Arts, Garden City (N. Y.) 1957, COBISS.SI-ID – 22586978
- Cesare RIPA, Iconologia, Rim 1611, sodobna izdaja New York/London/Garland 1976 COBISS.SI-ID - 7029346
- Roelof VAN STRATEN, Einführung in die Ikonographie, Berlin 1989, COBISS.SI-ID – 10097506
- Marina VICELJA MATIJAŠIĆ, Ikonologija – kritički prikaz povijesti metode, Reka 2013, COBISS.SI-ID - 20360200
Ob posameznih poglavjih in temah je na predavanjih navedena dodatna strokovna literatura.
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka (0640851)
- Johann Huizinga, Jesen srednjega veka, Ljubljana 2011, COBISS.SI-ID – 260632576
- Otto von Simpson, The Gothic Cathedral. Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order, Princeton 1988, COBISS.SI-ID – 25599842
- Michael Camille, The Gothic Idol. Ideology and Image-Making in Medieval Art, Cambridge 1994, COBISS.SI-ID – 20078
- Cesare Ripa, Iconologia, 1611, reprint, New York/ London 1976, COBISS.SI-ID – 7029346
- Leon Battista Alberti, O Arhitekturi, Ljubljana 2007, COBISS.SI-ID – 236012032
- Rudolf Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism, London/New York 1988, COBISS.SI-ID – 5926969
- Hans Belting in Christiane Kruse, Die Erfindung des Gemäldes: Das erste Jahrhundert der niederländischen Malerei, München 1994, COBISS.SI-ID - 15454562
Seznam obvezne literature je sicer predpisan glede na izbrano seminarsko temo in je določen pred začetkom študijskega leta. Literatura k specifični problematiki je najavljena sproti, skladno s potekom dela v seminarju.