Zgodnje učenje in poučevanje nemščine

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Retelj Andreja, izr. prof. dr. Kosevski Puljić Brigita

Vsebina

- Teorije o jezikovnem razvoju in učenju/usvajanju prvega in drugih jezikov na zgodnji stopnji;
- Eno-, dvo- in večjezičnost;
- Kognitivne in afektivne dimenzije v zgodnjem učenju tujih jezikov;
- Večjezični in medkulturni pristopi poučevanja nemščine;
- Sodobni pristopi poučevanja nemščine na zgodnji stopnji (imerzija, CLIL, TPR, Storytelling …)
- Učenje v otroštvu preko igre, lutke, pravljice, gibanja, scenske igre, medpredmetnega povezovanja;
- Učne vsebine, metode, tehnike in strategije poučevanja nemščine na zgodnji stopnji;
- Poznavanja razreda kot celote in prilagajanja didaktičnih metod;
- Značilnosti razvijanja jezikovnih zmožnosti na zgodnji stopnji učenja;
- Opismenjevanje;
- Učni programi in učni načrti, moduli;
- Vrednotenje in izdelava učnih gradiv za mlajše učence;
- Preverjanje in vrednotenje doseženih rezultatov (znanja) in napredka pri posameznih otrocih/učencih (opisno ocenjevanje).