Zgodovina jugovzhodne Evrope v srednjem veku

Zgodovina jugovzhodne Evrope v srednjem veku

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mlacović Dušan, izr. prof. dr. Mlinar Janez

Vsebina

Strukturni okvir predmeta,
- geneza terminologije s prostorsko in časovno opredelitev pojma JV Evropa,

Naselitev Slovanov,
- smeri in faze naselitve,
- gospodarska in družbena razvitost Slovanov ob naselitvi,
- staroselski vplivi na Slovane,

Formiranje srednjeveške družbe (7. stol. – 11. stol.),
- etnogeneza posameznih etnij,
- JV Evropa kot prostor križanja interesov frankovskega oz. nemškega kraljestva in Bizanca,
- pokristjanjevanje JV Evrope,
- izoblikovanje posameznih političnih centrov na prostoru JV Evrope kot začetkov kasnejših srednjeveških balkanskih držav,
- politični, družbeni in gospodarski razvoj pri posameznih narodih,

JV Evropa med Ogrsko, Benetkami in Bizancem (11. stol. – 15. stol),
- zaton bizantinskega cesarstva,
- krepitev centralne oblasti v balkanskih državah,
- politični,družbeni in gospodarski razvoj posameznih političnih tvorb v JV Evropi,

Propad srednjeveških balkanskih držav,
- centrifugalne sil v srednjeveških balkanskih državah, pojav Turkov kot bodoče odločilne sile v JV Evropi in njihova postopna prevlada.