Magistrski seminar

Magistrski seminar

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Vsebina

Študent izbere magistrski seminar iz jezika ali književnosti. Nosilec predmeta jezikovnega seminarja na začetku študijskega leta predstavi izhodiščne seminarske teme, osvetli možne metodološke pristope, določi termine in obvezno literaturo za vse udeležence. Študentje/študentke izberejo posamezne teme in jih pripravijo v obliki seminarskih nalog.
Seminarske teme se lahko povezujejo s snovjo, ki je bila obravnavana v prejšnjih letnikih, pri čemer je poudarek na kontrastivnih poljsko-slovenskih temah, prevajanju, stilistiki, frazeologiji, lahko pa obravnavajo tudi novejše pristope v jezikoslovju (sociolingvistika, pragmatika, kognitivizem itd.).
Pri knjževnem seminarju seminarju nosilec seminarja predstavi razvojne faze poljske literarne vede in njenih metodoloških pristopov, osvetli njeno razmerje do sočasnih metod v splošnem kontekstu literarnovednih pristopov. Predstavi teme seminarskega dela v tekočem letu, vezanega na izbrana metodološka izhodišča in literarne pojave. Študentje oz. študentke na tej osnovi izberejo en seminar, v nadaljnjih urah bodo predstavljali metodološko izhodišče, izbrano bibliografijo, v nadaljevanju pa predstavili seminarsko ali diplomsko delo. Posamezne faze dela predstavljajo študentovo opravljanje seminarskih obveznosti, predvidenih za posamezen semester. Večina kontaktnih ur je namenjena predstavitvi seminarskih del študentov/študentk in diskusiji po predstavitvi v seminarju.
Tako pri književnem kot jezikovnem seminarju seminarske teme obsegajo različne metode in pristope v pedagoški praksi, magistrsko delo pa lahko obravnava didaktiko jezika ali književnosti.