Magistrsko delo I

Magistrsko delo I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Študent (-ka) izdela magistrsko delo pod mentorstvom izbranega učitelja.

Magistrsko delo I v 1. letniku obsega izbor mentorja in izbor naslova magistrskega dela.

Študent (-ka) mora prijaviti temo magistrskega dela.

Vogrinc, Janez (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 228 str.

Cencič, Majda (2009). Kako poteka pedagoško raziskovanje: primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 168 str.

Literatura je s področja teme magistrskega dela in se določa v konzultacijah z mentorjem magistrskega dela.

Relevant literature is from the field of research. Student determines the reference literature in consultation with the mentor.