Magistrsko delo II

Magistrsko delo II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 20

Vsebina

Študent (-ka) izdela magistrsko delo pod mentorstvom izbranega učitelja.

Magistrsko delo mora vsebovati uvod, hipotezo, pregled stanja raziskav na področju izbrane teme, teoretična izhodišča, gradivo in metode za analizo, interpretacijo rezultatov, sklep ter navedbo uporabljene literature in virov.

Magistrsko delo je lahko tudi samostojno poglobljeno raziskovalno delo študenta (-ke) s področja didaktike zgodovine, ki je sestavljeno iz empiričnega in teoretičnega dela.

Magistrsko delo II v 3. semestru 2. letnika obsega izdelavo dispozicije, v 4. semestru 2. letnika pa izdelavo in zagovor magistrskega dela.