Magistrsko delo II

Magistrsko delo II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 20

Študent (-ka) izdela magistrsko delo pod mentorstvom izbranega učitelja.

Magistrsko delo mora vsebovati uvod, hipotezo, pregled stanja raziskav na področju izbrane teme, teoretična izhodišča, gradivo in metode za analizo, interpretacijo rezultatov, sklep ter navedbo uporabljene literature in virov.

Magistrsko delo je lahko tudi samostojno poglobljeno raziskovalno delo študenta (-ke) s področja didaktike zgodovine, ki je sestavljeno iz empiričnega in teoretičnega dela.

Magistrsko delo II v 3. semestru 2. letnika obsega izdelavo dispozicije, v 4. semestru 2. letnika pa izdelavo in zagovor magistrskega dela.

Ragin, Charles C. (2007). Družboslovno raziskovanje. Enotnost in raznolikost metode. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 218 str.

Hitchcock, Graham, Hughes, David (1995). Research and the teacher. A qualitative introduction to school-based research. Second edition. London - New York: RoutledgeFalmer, 370 str.

Cohen, Louise, Manion, Lawrence (2007). Research methods in education (6th edition) (Paperback). Routledge, 638 str.

Literatura je s področja teme magistrskega dela in se določa v konzultacijah z mentorjem magistrskega dela.

Relevant literature is from the field of research. Student determines the reference literature in consultation with the mentor.