Metodologija etnologije in kulturne antropologije

Metodologija etnologije in kulturne antropologije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 60

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Zavratnik Veronika, doc. dr. Svetel Ana, izr. prof. dr. Repič Jaka

Uvodno poglavje je namenjeno seznanitvi s kratko zgodovino vede, njenim predmetnim področjem in raziskovalnimi pristopi. Snov je predstavljena v primerjalnem prikazu razvoja vede v Sloveniji, Evropi in po svetu. Razlaga temeljnih pojmov znanosti. Osrednji del predavanj, seminarja in vaj je namenjen strnjenemu prikazu in primerom uporabe analitičnih in razlagalnih metod vede. V ospredju so metode in tehnike etnografskega raziskovanega dela: opazovanje z udeležbo, terensko delo, terenski zapiski, intervjuji, drugi viri, dokumentacija in klasifikacija virov, opazovanje in eksperiment. Sklepni del predmeta je namenjen temeljnemu prikazu razlagalnih metod tako v okviru kvalitativnih kot kvantitativnih pristopov. Hermenevtični analizi tekstov sledi predstavitev temeljev statistike in lestvic. Sklepno poglavje na kratko prikaže temeljne teoretske modele, kot jih je razvila veda do danes.

1. Baš, Angelos, 1968, O predmetu etnologije. (Teze za diskusijo.) Časopis za zgodovino in narodopisje 4. Str. 273-277. https://www.sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY:ID:71…
2. E(hrlich), L(ambert), 1929, Razvoj etnologije in njene metode v zadnjih desetletjih. Etnolog 3. Str. 114-149. URN:NBN:SI:doc-QTZEINMZ
3. Eriksen, Thomas Hylland, 1995, Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology. London in Sterling: Pluto Press. 1. poglavje: str. 1-30. [COBISS.SI-ID - 771714]
4. Kottak, Conrad Phillip, 2015, Cultural Anthropology: Appreciating Cultural Diversity. New York: McGraw-Hill Education. Poglavje 1, str. 1-19; poglavje 3, str. 39-62. [COBISS.SI-ID - 56422242]
5. Kremenšek, Slavko, 1960/61, ‘Nekaj pripomb.’ Glasnik Slovenskega etnografskega društva 3(2): 7-8. [COBISS.SI-ID - 6725378]
6. Ložar, Rajko, 1944, Narodopisje, njegovo bistvo, naloge in pomen. V: Narodopisje Slovencev, 1. del. Rajko Ložar, ur. Ljubljana: Klas. Str. 7-20. [COBISS.SI-ID - 30986497]
7. Monaghan, John in Peter Just, 2000, Social & Cultural Anthropology: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. 120 str. [COBISS.SI-ID - 13865618]
8. Muršič, Rajko, 2011, Metodologija preučevanja načinov življenja: Temelji raziskovalnega dela v etnologiji ter socialni in kulturni antropologiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. (Učbenik za predmet!) [COBISS.SI-ID - 254742784]
9. Novak, Vilko, 1956, O bistvu etnografije in njeni metodi. Slovenski etnograf 9. Str. 7-16. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-SIKUGIHN
10. Bernard, H. Russell, 1994, Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. (2. izdaja.) Thousand Oaks, London in New Delhi: Sage. [COBISS.SI-ID - 39112802]
11. Muršič, Rajko, 2020, Metodologija etnologije in kulturne antropologije. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo. (študijsko gradivo v e-učilnici dostopno z geslom) COBISS.SI-ID - 81607171