Muzeologija

Muzeologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mahnič Katja

Namen predavanj je seznanjanje študentov z muzeologijo, ki proučuje muzealnost muzejskih predmetov, dejavnost muzejev, muzejsko teorijo in prakso zaradi varovanja dediščine, njene interpretacije in prenosov njenih sporočil. Predavanja so razdeljena na naslednje tematske sklope:
- zgodovina muzejev (splošen pregled nastanka zbirk in razvoja muzejev v Evropi)
- razvoj muzejstva na Slovenskem (nastanek in razvoj zbirk in muzejev na Slovenskem)
- muzeologija kot posebna stroka (vsebina in naloge muzeologije, splošna in teoretična muzeologija)
- muzejski predmet (različni modeli študija predmetov, predmet kot nosilec podatkov, interpretacija muzejskih predmetov)
- deponiranje in varovanje predmetov (ureditev muzejskih depojev in pogoji varovanja)
- muzejska dokumentacija (proces muzejske dokumentacije, računalniška obdelava podatkov)
- muzeologija in temeljne znanstvene discipline (interdisciplinarno sodelovanje med muzeologijo in temeljnimi znanstvenimi disciplinami, informacijske in komunikacijske naloge muzeologije)
- muzejska razstava (analiza muzejskih razstav, muzejska interpretacija resničnosti, razstava kot muzejska komunikacija)
- stalna muzejska razstava (zahteve pri pripravi in postavitvi stalne muzejske razstave)
- nove oblike muzejske prakse (muzej na prostem, eko muzej, naravni park, otroški muzej)
- poslanstvo muzejev (muzej in identiteta, muzeji kot mediji informiranja in komuniciranja).

- Ivo MAROEVIĆ: Uvod u muzeologiju, Zagreb 1993. COBISS.SI-ID 133662211
- Lidija TAVČAR: Zgodovinska konstitucija modernega muzeja kor sestavine sodobne zahodne civilizacije, Ljubljana: ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij in Narodna galerija, 2003. COBISS.SI-ID - 127484160
- Marjeta MIKUŽ: Pogledi na muzeje v dobi globalizacije, Ljubljana: ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij in Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2004. COBISS.SI-ID - 128545792
- Jasna HORVAT: Zbirke – predhodnice muzejev, Argo 36-37, 1994, str. 15-18. COBISS.SI-ID - 16403202
- Franjo BAŠ: Muzeji, galerije, arhivi in spomeniško varstvo v Sloveniji 1918-1938, v: Jože LAVRIČ, Josip MAL, France STELE (ur.): Spominski zbornik Slovenije. Ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, Ljubljana: Jubilej, 1939, str. 314-319. COBISS.SI-ID - 17619201
- Franjo BAŠ: Situacijska slika slovenskih muzejev, Zgodovinski časopis 5/1-4, 1951, str. 257-268. COBISS.SI-ID - 4293634
- Lidija TAVČAR: Homo spectator. Uvod v muzejsko pedagogiko, Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009. COBISS.SI-ID - 247238400
- Mojca LIPEC STOPAR, Rajka BRAČUN SOVA, Vlasta VODEB: Dostopen muzej. Smernice za dobro prakso, Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije, 2009. COBISS.SI-ID - 248108800