Nemščina za prevajalce VI

Nemščina za prevajalce VI

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Gruntar Jermol Ada

Nemško-slovenska kontrastivna slovnica 2:

Študentje skozi seminarsko delo nadgradijo znanje, pridobljeno pri predavanji iz kontrastivne slovnice nemškega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami in temami kontrastivne slovnice, ki so še zlasti pomembne za prevajalce, npr.: kongruenca med osebkom in povedkom, neosebne glagolske oblike, določene skupine glagolov (npr. prehodni – neprehodni, povratno osebni …), določna – nedoločna oblika pridevnika v slovenščini, stopnjevanje pridevnika, raba zaimkov, modalnost, raba trpnika, kategorije in raba samostalniškosti nemščine in slovenščine, glagolski vid kot slovnična kategorija v slovenščini in izražanje trajanja ter dovršnosti v nemščini, , živi – neživi osebek, negacija in druge kontrastivno relevantne teme.

- Gruntar Jermol, Ada (2011): Ausgewählte Kapitel der deutschen Morphologie mit kontrastivem Ansatz. / Izbrana poglavja nemške morfologije s kontrastivnimi ponazoritvami. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
- Gruntar Jermol, Ada (2014): Einige Überlegungen zum Tempus und zum Aspekt. – Ein deutsch-slowenischer Vergleich. V: Muttersprache. ISSN 0027-514X.
- Gruntar Jermol, Ada (2014): Nekaj razlik v rabi časov na primeru jezikovnega para nemščina-slovenščina. V: Schlamberger Brezar, Mojca (ur.)/Pisanski Peterlin, Agnes (ur.): Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije.
- Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin et al.: Langenscheidt.
- Toporišič, Jože (2004): Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Založba Obzorja Maribor.
- Toporišič, Jože (1992): Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.