Obča andragogika

Obča andragogika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ličen Nives

Konceptualna opredelitev izobraževanja odraslih.
Razvoj andragogike in izobraževanja odraslih (pogled v preteklost).
Posamezne faze andragoškega procesa (ugotavljanje in raziskovanje izobraževalnih potreb, načrtovanje, izpeljava programa in izbrane metode, evalvacija).
Posebne ciljne skupine v izobraževanju odraslih (brezposelni, ženske, mlajši odrasli, odrasli s posebnimi potrebami).
Učenje v odraslosti: izbrane teorije o učenju.
Bivanjske teme in učenje v odraslosti.
Področja izobraževanja odraslih in nosilci.
Značilne organizacijske oblike in metode (študijski krožki, središča za samostojno učenje, skupnostno izobraževanje...)

Merriam, S. B., Bierema, L. L. (2014). Adult Learning. Linking Theory and Practice. San Francisco: Jossey-Bass.
Ličen, N. (2020). Kompendij. Šudijsko gradivo za predmet Obča andragogiko. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.
Ličen, N. (2009). Uvod v izobraževanje odraslih. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Rocco, T., Smith, C., Mizzi, R., Merriweather, L., Hawley, J. (ur.). (2021). The Handbook of Adult and Continuing Education. Sterling: American Association of Adult and Continuing Education.
Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopni v knjižnicah in na svetovnem spletu.
Relevant articles accesible in libraries and on the web.