Oddelek za zgodovino

Izpitna literatura za predmet ZG1 Slovenska zgodovina v zgodnjem novem veku

Izr. prof. dr. Sašo Jerše
Oddelek za zgodovino FF UL
Katedra za zgodovino zgodnjega novega veka
SLOVENSKA ZGODOVINA V ZGODNJEM NOVEM VEKU
Prva stopnja – Izpitna literatura

MONOGRAFIJE

Peter Štih, Vasko Simoniti, Na stičišču svetov. Slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. stoletja.
Ljubljana 2010, str. 198-341

Igor Grdina idr. (ur.), Slovenski zgodovinski atlas. Ljubljana 2011, str. 59-137.

Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev. Ljubljana 1996, str. 277-396.

Lilijana Žnidaršič Golec, Cerkvene ustanove in službe v zgodnjem novem veku na Slovenskem. Škofovstvo,
arhidiakonatstvo, župništvo. Ljubljana 2015.

RAZPRAVE

1. Andrej Nared, Privilegij kranjskega plemstva iz leta 1338 – temelj stanovsko monarhičnega
dualizma. V: Med Srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik. Ur. Sašo Jerše. Ljubljana 2006, str.
3-31.
2. Sergej Vilfan, Država in dežele od 13. do 18.stoletja. V: Slovenci in država. Ljubljana 1995, str. 47-
60.
3. Sašo Jerše, Vera, upanje, oblast. O notrajeavstrijskem političnem imaginariju v času verskih vrenj.
V: Vera in hotenja. Študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ur. Sašo Jerše. Ljubljana 2009, str. 67-
103.
4. Vasko Simoniti, Hvalnica ali prezir. Odnos do kmeta podložnika v zgodnjem novem veku. V:
Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja. Ur. Dragica Čeč idr. Nova Gorica, Ljubljana 2014,
str. 5-37.
5. Vasko Simoniti, O vojni, množični smrti, domovini, njenih junakih in mitu kot »strašnem
opozorilu« (vpliv obdobja turških bojev na oblikovanje nekaterih slovenskih mitov). V: Množične
smrti na Slovenskem. Ur. Stane Granda idr. Ljubljana 1999, str. 95-110.
6. Ignacij Voje, Vplivi osmanskega imperija na slovenske dežele v 15. in 16. stoletju. Zgodovinski
časopis, 30, 1976, 1/2, str. 3-21.
7. Primož Simoniti, Kulturnozgodovinski pomen renesančnega humanizma pri Slovencih. V: Med
humanisti in starimi knjigami. Ljubljana 2007, str. 7-21.
8. Igor Grdina, Reformacijski tokovi na Slovenskem. Zgodovinski časopis, 2007, 61, št. 1/2, str. 59-74.
9. Marko Štuhec, O kranjskem plemstvu v času Almanachovega delovanja na Kranjskem. V:
Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem. Ur. Barbara Murovec idr. Ljubljana 2005,
str. 97-121.
 

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za psihologijo

Poletna šola TwinBrain: NEUROSCIENCE OF MOVEMENT

Oddelek za psihologijo

Rok za oddajo gradiva za obravnavo na junijski seji oddelka

Oddelek za psihologijo

Izposoja gradiva v popoldanskem času

Oddelek za geografijo

Poletna šola trajnostne dediščine

Oddelek za romanske jezike in književnosti

POPOLDANSKI URNIK KNJIŽNIC – dodatni termin

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Testiranje - 18. 5. 2021

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Roki za prijavo teme in oddajo diplomskih in magistrskih nalog

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Izposoja in vračanje gradiva v popoldanskem času