Pedogeografija in biogeografija

Pedogeografija in biogeografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Trobec Tajan, izr. prof. dr. Repe Blaž

• degradacija prsti (vrste, intenzivnost, razširjenost, vzroki in posledice),
• gospodarjenje s prstmi,
• prst kot pomemben naravni vir za človeka,
• klasifikacije prsti (slovenska in WRB),
• prepoznavanje, vzorčenje, kartiranje prsti pri terenskem delu,
• zakonitosti prostorske diferenciacije pedosfere in pedogeografska regionalizacija,
• osnove dela v fizičnogeografskem laboratoriju,
• tujerodni invazivni organizmi (prepoznavanje in kartiranje),
• prepoznavanje tipičnih rastlinskih vrst v kabinetu v pokrajini ter njihovo kartiranje,
• bioklimatska regionalizacija planeta (zonobiomi).

• Brady, N.C., Weil, R.R., 1996. The nature and property of soils. New Jersey, Prentice – Hall International.
• Świtoniak, Marcin, Repe, Blaž, et al., Świtoniak, Marcin (ur.). Guidelines for soil description and classification: Central and Eastern European student's version. Toruń: Polish Society for Soil Science, 2018. 286 str.
• Repe, B., 2022. Terensko proučevanje prsti. Znanstvena založba FF UL.
• Gerrard, J., 2000. Fundamentals of Soils. London, New York, Routledge, 230 str.
• Lovrenčak, F., 2003. Osnove biogeografije. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 410 str.
• Stritar, A., 1990. Krajina in krajinski sistemi. Raba in varstvo tal v Sloveniji. Ljubljana, Partizanska knjiga, 173 str.
• Mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal 2014 : mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal in izdelavo legend na zemljevidih tal : posodobitev 2015. 1. izd. ed. [online] Ljubljana; Rim: Znanstvena založba Filozofske fakultete; = University Press, Faculty of arts; Food and Agriculture Organization of the United Nations; = Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo.
• Vovk Korže, A., Lovrenčak F., 2001. Priročnik za laboratorijske analize prsti v geografiji. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Maribor, Pedagoška fakulteta, 49 str.
• De Groot, M., Kolšek, M., Kus Veenvliet, J., Kutnar, L., Malovrh, J., Ogris, N., Rantaša, B. in Rozman, S., 2017. Tujerodne vrste v slovenskih gozdovih. 1. izd. ed. Ljubljana: Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije. Strgulc-Krajšek, S., Bačič, M. in Jogan, J., 2016. Invazivne tujerodne rastline v Mestni občini Ljubljana. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za varstvo okolja.
• Kutnar, L., Marinšek, A., Kus Veenvliet, J., Jurc, D., Ogris, N., Kavčič, A., De Groot, M., Flajšman, K. in Veenvliet, P., 2020. Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih. 3., dopolnjena izd. ed. [online] Ljubljana: Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije. Available at: <http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14125&gt;.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici./ Other current literature available in the e-classroom.