Prevajanje v angleščino

Prevajanje v angleščino

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Currie Oliver, prof. dr. Vrbinc Marjeta

Vsebina

Pri predmetu usposabljamo študente za čim bolj ustrezno in zanesljivo prevajanje zahtevnejših raznovrstnih (zlasti neleposlovnih) besedil v angleščino. Poleg razvijanja prevajalskih mikro in makro strategij za pisno prevajanje študente opozarjamo na pogoste prevajalske probleme (npr. kulturološki izrazi, terminologija). Študenti poglobijo znanje rabe splošnih in specializiranih slovarjev ter drugih leksikografskih pripomočkov za potrebe prevajanja. Pri pouku predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo (glede na pragmatični okvir, besediloslovne značilnosti, leksikalne odtenke, stilistični nivo) in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o različnih rešitvah in virih zanje (slovarji, enciklopedije, Internet, paralelna besedila). Zaradi poudarka na prevajanju iz maternega jezika v angleščino kot tuji jezik obravnavajo tudi izbrana poglavja slovensko-angleške protistavne analize, zlasti na skladenjski in besedilni ravni.