Slovenski jezikovni standard

Slovenski jezikovni standard

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grgič Matejka, prof. dr. Gorjanc Vojko

Jezikoslovne smeri 20. stoletja in njihov odsev v slovenisticnem jezikoslovju s poudarkom na poststrukturalnih jezikoslovnih smereh, še posebej tistih, ki so vplivale na sodobno prevodoslovje. Jezikovni opis in standardnojezikovna ideologija. Orientacija v osrednjih slovenisticnih prirocnikih in njihova družbena umestitev. Jezikovni opisi in digitalni medij. Jezikovni opis in predpis. Jezikoslovje in jezikovni opisi, metode jezikovnih opisov. Jezikoslovje in jezikovno predpisovanje. Norma in kodifikacija. Implicitna in eksplicitna norma. Konstante v razvoju slovenske knjižnojezikovne norme. V tem okviru razumevanje slovenskih jezikovnih prirocnikov. Vzpostavljeno je jasno razmerje med jezikovnim opisovanjem kot delovanjem jezikoslovja ter predpisovanjem kot nejezikoslovno dejavnostjo. Predstavljena je pluralnost metodoloških pristopov v jezikoslovju in njihova (navidezna) nepluralnost v slovenisticnem jezikoslovju.

Študentje pri predmetu spoznajo temeljne jezikovne prirocnike, tako klasicne kot tiste, ki jih prinašajo novi mediji, jih kriticno vrednotijo, še posebej z vidika prevajalskega dela.

• Slovenščina 2.0 Tematska številka »Leksikografija«, 2014.
• Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, ZRC SAZU, 1970, 1975, 1979, 1985, 1991. Uvod. http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/datotek…
• Slovar slovenskega knjižnega jezika 2. Ljubljana: Cankarjeva založba, ZRC SAZU, 2014. Uvod. http://www.sskj2.si/Content/Site/Pdf/SSKJ2_Uvod.pdf
• Slovenski pravopis. 1. Ljubljana: SAZU, 2001. COBISS.SI-ID - 114023936
• Crystal, David: The Cambridge Encyclopedia of Language. CUP, 2010, str. 408–418. COBISS.SI-ID - 42980706
• Morgan, Brian: Poststructuralism and Applied Linguistics. V: International Handbook of English Language Teaching, ur. Jim Cummins in Chris Davison (Springer International Handbooks of Education), Springer 2007, str. 1033–1052. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-387-46301-8_69
Spletni viri:
• Center za jezikovne vire in tehnologije UL: https://www.cjvt.si/
• Portal Fran: http://fran.si/
• Jezikovni viri in tehnologije IJS: http://nl.ijs.si/