Uvod v italijansko jezikoslovje

Uvod v italijansko jezikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ožbot Currie Martina

- Jezik in proučevanje jezika; temeljne značilnosti naravnih jezikov; arbitrarnost jezikovnega znaka vs motiviranost v jeziku; diahronija in sinhronija; oblika in pomen; langue in parole; jezikovne ravnine (glasovna, morfološka, sintaktična) in besedilno funkcioniranje; semantika in pragmatika; središčnost pojma »kontekst«.
- Latinščina, vulgarna latinščina, italijanščina. Italijanščina in ostali romanski jeziki; tipološke značilnosti italijanščine.
- Fonetika in fonologija: razvoj italijanskega vokalizma in glavnih narečnih variant; temeljne značilnosti razvoja italijanskega konzonantizma.
- Morfologija in sintaksa: posebnosti posameznih besednih vrst (latinske in italijanske glagolske paradigme; sinkretizem sklonov; spol in število pri samostalniku v latinščini in italijanščini; pridevnik in prislov, zaimki, števniki v latinščini in italijanščini; pojavitev člena).
- Sintetičnost in analitičnost; razvoj besednega reda.
- Italijansko besedišče: latinska dediščina in prispevek drugih jezikov; etimologija in historična semantika.
- “La questione della lingua” in normiranje italijanskega jezika.
- Standardna italijanščina in jezikovna zvrstnost.

1. G. Berruto: Fondamenti di sociolinguistica. Laterza, 1995, 315 str.
2. Francesco Bruni: L’italiano: Elementi di storia della lingua e della cultura. UTET, 1984, str. 1–286.
3. G. Graffi/S. Scalise: Le lingue e il linguaggio: Introduzione alla linguistica. Il Mulino, 2013, 337 str.4. C. Grassi A. A. Sobrero/T. Telmon: Introduzione alla dialettologia italiana. Laterza, 2003, str. 143–227.
5. M. Maiden: Storia linguistica dell’italiano. Il mulino, 1998, str. 39–280.
6. C. Marazzini: Da Dante alla lingua selvaggia: Sette secoli di dibattiti sull’italiano. Carocci, 1999, str. 11–259.
7. C. Marazzini: La lingua italiana: Profilo storico. Il mulino, 1994, str. 13–118.
8. P. Tekavčić: Grammatica storica dell'italiano. I III. Il mulino, 1980. [Referenčno delo, za konsultacijo po potrebi.]
Izročki in drugo posebej pripravljeno gradivo.